Durant l’estiu continuem amb els infants i famílies del Centre Obert, oferint un espai més lúdic, on canviem l’horari habitual del centre i on continuem treballant els mateixos objectius que durant el curs però d’una manera més informal i divertida, com correspon a aquest moment de l'any (piscina, platja, excursions, ...).

 

I perquè ho pogueu comprovar amb els vostres propis ulls, amb o sense ulleres......

 

 

 

 

 

 

I així pot acabar una jornada del nostre Centre Obert d'estiu

 

 

 

 

 

Acompanyament familiar

 

 

Suport terapèutic (EDUVIC)

 

 Cristina, responsable del Treball amb famílies i Centre Obert

El disposar d'aquest recurs de teràpia familiar en el centre ha fet que tinguem un plus de qualitat en els resultats del treball d'intervenció amb les famílies i, per suposat, en els infants. Ens ha facilitat poder treballar des del centre altres objectius que d'altra manera no haguéssim pogut desenvolupar.

L'espai terapèutic i la bona coordinació, entre el terapéuta i l'equip de professionals de La Llumeneta, també ajuda als educadors en el moment de plantejar-se els objectius a treballar amb les famílies i la consecució dels mateixos.

Important valorar que aquest treball conjunt i coordinat ens aporta coneixements de la realitat familiar que enriqueixen les nostres reunions de treball, tant internes com externes amb tots els serveis i entitats amb les que ens coordinem (ABSS, EAIA, UBAI, Escoles,..)

La Cooperativa EDUVIC, amb el suport i col.laboració del programa CaixaProinfància en el marc de la FEDAIA, ha desenvolupat programes terapèutics i socioeducatius per a treballar amb les famílies les dificultats emocionals i relacionals que afecten el creixement adequat dels seus fills.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanyament, suport i seguiment individualitzat

 

 

 

 

Tallers, sortides, assemblees, berenar, teràpia amb gossos, jocs,...

 

 

 

 

 

 

Reforç educatiu

 

 

  

  

Acollida i integració

 

Donem resposta a les demandes d’informació i de serveis que fan les persones que s’adrecen a la nostra entitat, ja sigui perquè estan interessades en participar en alguns dels nostres projectes o perquè volen saber com resoldre les seves necessitats en diferents àmbits de socialització: educació, salut, habitatge, aprenentatge de la llengua, regularització de la seva situació, treball, etc.

El paper i la trajectòria que té “La Llumeneta” en el territori d’influència, en l’atenció a les persones amb especials dificultats d’integració social, fa que, en molts casos esdevingui punt de referència en el barri i d’enllaç amb la xarxa de serveis de la ciutat, especialment per a les persones immigrants i nouvingudes.

Des de la nostre constitució hem vingut incorporant actuacions de primera atenció, informació, assessorament i acompanyament per aquest sector de la població, en actuacions de caràcter ineludible i complementàries als seus projectes d’acollida: l'Escola de la Dona, el Centre Obert i la Inserció Sociocultural.

 

 

Durant aquest temps la nostra entitat també ha estat participant en les iniciatives d’acollida i integració social promogudes des de l’administració local, destacant com a més rellevant el Programa d’interculturalitat. Fruït d’aquesta participació i coordinació, l’any 2004 sorgeix l’acord de col·laboració entre “La Llumeneta” i l’Ajuntament de L’Hospitalet per formar part d’una xarxa d’acollida dels nouvinguts a la ciutat.

Per tant el marc d’actuació del nostre Punt d’Acollida la podrem situar en dos línies complementàries però diferents segons l’objecte i segons el motiu de la demanda realitzada per la persona atesa:

 1. Com a part de l’estructura de serveis de l’entitat: Primer contacte de la demanda de l’usuari/a dels serveis i recursos que ofereix “La Llumeneta” en els seus projectes específics: Escola de la Dona, Centre Obert i Inserció Sociocultural.
 1. Com a servei de ciutat: mitjançant acord de col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, formant part d’una xarxa de punts d’atenció de la població nouvinguda del municipi.

 

 

Objectius

 • Facilitar a la població destinatària d’aquest servei l’accés a la informació, als serveis i als recursos socials normalitzats.
 • Procurar l’accés als aprenentatges de les habilitats necessàries per disposar de la suficient autonomia funcional social.
 • Implementar accions d’informació, primer assessorament i acompanyament en els processos d’integració social.
 • Participar en la elaboració de materials d’informació, divulgació i assessorament a nivell de ciutat.
 • Proposar noves actuacions de socialització i/o d’ajust i millora de les existents.
 • Millorar els canals de comunicació i coordinació del conjunt d’actuacions del Punt amb els diferents agents socials del municipi, tant públics com privats, per tal d’augmentar l’ eficiència i eficàcia de les mateixes.
 • Definir i implementar els processos i canals de derivació entre els diferents recursos i serveis existents a la ciutat.
 • Promoure i participar en actuacions de capacitació i intercanvi tècnic i d’experiències que puguin considerar-ne com a bones pràctiques.
 • Desenvolupar els recursos tècnics que ens han de permetre la millora dels canals de comunicació, registre, intercanvi, seguiment i avaluació.
 • Actuar com a observatori d’algunes de les realitats de la immigració en la zona d’influència de l’entitat.
 • Participar, a nivell de xarxa d’entitats promoguda per l’Ajuntament, en la definició i implementació dels criteris i eines de registre, tabulació i anàlisi de les dades recollides.

 

 

 

Inserció

El projecte Inserció Sociocultural respon a la gran demanda d'aprenentatge de la llengua que vam rebre de les persones  arribades al barri procedents majoritariament del Marroc, cap a l’any 2001. El nostre interès és facilitar una  major integració social en el barri i en el món del treball.

Actualment duem a terme alfabetització i classes en llengua castellana, tot i que també hem programat puntualment alguns mòduls en llengua catalana, amb la finalitat de generar un espai d'aprenentatge i lloc de trobada i intercanvi cultural; un pont per accedir a la xarxa de serveis normalitzats: les escoles d'adults, els centres de formació ocupacional, entre d'altres.

El nostre objectiu és proporcionar les eines bàsiques de llenguatge necessàries per arribar al món laboral i donar a conèixer els drets i deures fonamentals a l'àmbit laboral. També que les persones vagin assolint el grau d’autonomia que els hi permeti seguir per elles mateixes els seus processos de formació, d'inserció laboral i d'inclusió en la vida del barri.

 

 

Els tres àmbits que  treballem són:

 • Alfabetització i ensenyança del castellà i català.
 • Itineraris sociolaborals.
 • Informació del funcionament de les normes, hàbits socials i culturals de la societat receptora i facilitar l’intercanvi d’experiències.              

 Objectius generals

 1. Acollir i facilitar els immigrants un lloc de trobada on intercanviar les seves pròpies experiències.
 2. Oferir un espai de referència en la qual se sentin identificats amb les seves cultures d’origen.
 3. Oferir recursos per afavorir l’autonomia personal.
 4. Contemplar la necessitat d’estar presents en la vida social del barri ja que els afecta directament.
 5. Ser protagonistes del seu propi desenvolupament. Afavorir l’autoestima.
 6. Ser capaç de extrapolar els aprenentatges adquirits a la seva vida quotidiana (anar al metge, llegir una carta, fer un tràmit,...).

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180423/442892023453/riadas-humanas-invaden-las-calles-de-cataluna-en-nuevo-sant-jordi-laborable.html

 

Buscar

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.